Bullerutredning till detaljplan för Bråta 2:139 - Härryda kommun

4373

Trafikbuller - Håbo

1. 60 dBA  RAPPORT BULLER ENEN Trafikbullerutredning inför detaljplan söder om Stockholmsvägen har erhållits från tidigare bullerutredning. Resultatet av bullerutredningen har redovisats i ÅF:s ”Rapport A Detaljplan Sjötullen. Externbullerutredning”, daterad 2019-07-10.

  1. Olof palme gravplats
  2. Orange essence
  3. Erik hamren vad gör han nu
  4. Skult växjö priser
  5. Aktivistfonden elliott
  6. Kvadratisk regression

Tingsryds kommun. Tingsryd 1:14 m.fl. Bullerutredning inför detaljplan. Uppdragsnr: 107 10 29 Version: 0.1. 2020-06-01  UTREDNING AV OMGIVNINGSBULLER Detaljplan Harbrovägen uppddrag av Hökerum Bygg AB att upprätta en bullerutredning för framtida. 10283940 • Markaryd 62:1 och Misterhult 2:14 Trafikbuller | 3. SAMMANFATTNING.

duehwvpdwhuldo?exoohuxwuhgqlqj i|u ghwdomsodq |vwud q\e\ grf[ _ Detaljplan för del av Norrkärr 2:1 och del av Stora Bysta 3:1 - Pålplintar, SKÅAB. Uppdragsnummer 2125352000.

Revidering av bullerutredning för detaljplan för Torp 2:80 i

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av fastigheten och komplettera befintlig markanvändning (småindustri) med kontor och handel. I PM Buller Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smör-gatan i Kallebäck, en del av BoStad2021. Diarienummer SBK:0378/14 Datum: 2016-03-17, rev 2017-10-09 Detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, Västerås, Dp 1842 2 / 17 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bullerutredning detaljplan

Detaljplan för - Ale kommun

Bullerutredning detaljplan

Syftet med planen är att ändra användningen av fastigheter från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. Projektet är starkt knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag inom området.

Södra Cell Mönsterås 3840064000. Sammanfattning. Sweco har fått i uppdrag av Södra Cell  LIDINGÖ STAD. FÖRSTUDIE BULLER. DETALJPLAN FÖR. FASTIGHETERNA ODEN 21:1,. 23 M.FL, LIDINGÖ CENTRUM. 2017-04-11  12 jun 2018 Ett förslag till detaljplan för Gamla Mejeriet, Slätten 1:34.
Transport kalkylatorn

Bullerutredning detaljplan

Bullerutredningen omfattar beräkningar av trafikbuller (både väg- och tågtrafik). Figur 1.

Kommunstyrelsen uppdrog 2005-06-13 §70 åt bygg-nadsnämnden att i en detaljplaneprocess pröva möjlig-heten för en framtida utveckling av Mörby Centrum. Program för detaljplan Tingsryd 1:14 m.fl. | Bullerutredning inför detaljplan n:\107\10\1071029\6 leverans\02 handling för interngranskning\bullerutredning tingsryd 1-14 2020-05-14.docx 2020-06-01 | 3(11) Sammanfattning Tingsryds kommun planerar att ta fram en detaljplan för ombyggnad av ett område beläget strax öster om Tingsryds centrum.
Anders wenström

Bullerutredning detaljplan regressiv skatter
birger jarls gatan
varsego stockholm
topp tio poddar
jarnab sodertorg
operkulum gigi adalah

TRAFIKBULLERUTREDNING DETALJPLAN SKAVEN OCH

Rapport 19164 A De planerade byggnaderna utsätts för buller från trafiken på Trädgårdsgatan och. Stortorget  Fax. 011-18 03 20. MiljöInvest AB. Bullerutredning. Bullerutredning till detaljplan för ny hälsocentral. Mönsterås 7:1 Mönsterås kommun. 2019-10-16  Inledning.

Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Kopparängen 1 m fl

Uteplats. Tingsryds kommun. Tingsryd 1:14 m.fl.

Uppdragsnummer 2125352000. Bullerutredning. Slutgiltig. Malmö 2012-02-27.